Fakta

Du är mycket välkommen att besöka skolan för att se om den är något för dig.

Kursdatum

 • Höstterminen: 22 aug – 17 dec 2021
 • Vårterminen: 10 januari – 3 juni 2022

 

Avgifter

All undervisning är gratis. Du betalar för uppehälle, missionsresan och litteratur.

Strandhems Bibel- och lärjungaskola drivs som internat. Du har eget möblerat rum men dusch och toalett är gemensam på respektive avdelning. Detta kostar 1420 kr/skolvecka. Läsåret omfattar ca. 35 veckor.

Om du vill dela rum kostar det 1150 kr/skolvecka. Beslut om delat boende tas av skolan i samband med att ansökningarna och önskemål samanstälts. Att dela rum med någon innebär inte bara bättre ekonomi, men kan även innebära ny vänskap för livet!

I veckoavgiften ingår rumshyra (internatet är stängt under jullovet och resan), stenciler, transporter i samband med undervisning, internet, olycksfallsförsäkring samt mat måndag morgon till fredag lunch. Det finns möjlighet att själv laga mat under helgerna.

Den ca. tre veckor långa missionsresan kostar maximalt 20.000 kr/elev. Om de faktiska kostnaderna överstiger detta belopp subventioneras det av Strandhem. Det innebär att vi alltid kan erbjuda en mycket prisvärd resa. Om majoriteten i klassen är överens om att resa på t.ex. safari eller något annat turiständamål som man inte vill missa när man har möjlighet så tillkommer kostnader för detta som eleverna står för. Rekommendationer om eventuell vaccination inför resan meddelas från Strandhem men planering och kostnader för detta står man själv för. Under reseveckor betalar man inte för mat och boende på Strandhem. En del församlingar är villiga att hjälpa till med kostnader för resan, hör själv med din församling om detta. Det finns stipendier att söka för resan. Dessa stipendier söker varje elev själv från t.ex. fonder som är knutna till hemorten eller hemförsamling. Initiativrika elever har genom åren samlat in mycket pengar genom personlig fundraising inför resan.

Resan är obligatorisk om man inte har särskilda skäl.

Kurslitteratur kostar cirka 1000 kr. Som elev har du 10% rabatt i Strandhems bokandel.

Studiemedel

Strandhems Bibel– och lärjungaskola drivs som folkhögskolekurs under Glimåkra Folkhögskola och berättigar därmed till statligt studiestöd. Om du är 20 år eller yngre (t o m vårterminen det år du fyller 20) är du berättigad till studiehjälp på 1.050 kr/månad och ett inackorderingstillägg på 1.190–2.350 kr/månad beroende på avståndet mellan hemmet och skolan. (Summorna kan förändras).

Om du är 20 år och äldre är du berättigad till studiemedel och studielån från CSN. Beloppen kan variera beroende på ålder och andra faktorer. För att få reda på vad just du är berättigad till bör du kontakta CSN, tfn. 0771-276 000 eller www.csn.se. Du kan även kontakta Glimåkra folkhögskola på tfn. 044-44800.

Skolans teologi

Strandhem står i en evangelisk-luthersk bekännelsetradition med tilltro till Bibelordets tillförlitlighet. Vi ser Bibeln som den högsta auktoriteten för lära och liv. Bibelskolan präglas av att Strandhem drivs av lokala föreningar i ELM (Evangelisk Luthersk Mission). Skolans atmosfär präglas av ELM:s lekmannaverksamhet och engagemang för mission och evangelisation. Lärarna kommer från olika kristna sammanhang.

Vi är glada för att elever från många kyrkliga (och icke-kyrkliga) sammanhang möts och berikar varandra på skolan. Även våra gästföreläsare speglar detta. Vi lyfter upp många frågor utifrån olika synsätt men har samtidigt en tydlig teologisk hemvist. Detta skapar goda förutsättningar för en tydlig tolerans och intressanta samtal.

Antagningskriterium

För att du ska antas till skolan ska du:

 • I regel vara 18 år, eller fylla 18 år det år du börjar
 • Skickat in din ansökan i tid innan 1 maj, därefter behandlas ansökningar i mån av plats.
 • Uppvisa en personlig motivation och genuint intresse för kursens innehåll så som den beskrivs här på hemsidan.
 • Ha en god social förmåga, d.v.s. kunna reflektera över din egen roll i en grupp och kunna se andras behov och ta hänsyn till dem.
 • Ha möjlighet att studera på helfart.
 • Bo på skolans internat under kursen. (Undantag från denna punkt kan göras om skolan bedömer att du ändå kan fullfölja kursens alla moment och bli en del av gemenskapen.)
 • Ha en så god fysik som krävs för att uppfylla kursens obligatoriska delar så som utlandsresa under enkla former.
 • Falla inom ramen för att skolan ska få landstingsbidrag (dvs. svensk medborgare). Om man uppvisar annan finansieringsmöjlighet är det upp till skolan att godkänna den.

Urvalskriterium

När skolan gör sitt urval bland ansökningar följer vi följande kriterier bland dem som uppfyller grundkraven:

 • De som bedöms ha störst motivation för kursen.
 • De som önskar använda utbildningen till tjänst inom församling, föreningsliv eller i uppgift att hjälpa andra människor.

Så här går antagningen till:

 • Du fyller i ansökan som finns här.
 • I det personliga brevet berättar du på ett ärligt sätt om dig själv, vilka behov du har som vi behöver ta hänsyn till och varför du vill gå kursen på Strandhem.
 • Skolan bekräftar inom en vecka via e-post att din ansökan kommit in.
 • En lärare på skolan kommer kontaktar dig och dina referenser via telefon och gör en kort intervju. Detta påbörjas i februari eller mars månad och pågår sedan fortlöpande.
 • Om du uppfyller grundkraven för antagning (se ovan) och utifrån urvalskriterierna valts ut till att få en plats kommer vi meddela dig inom en månad från det att din ansökan kommit in. I samband med detta får du veta om du kommer registreras som elev på Glimåkra folkhögskola eller Sundsgårdens folkhögskola. Om du uppfyller grundkraven men inte fått någon plats kommer du bli meddelad om det och du placeras på en reservlista. Om du inte uppfyller grundkraven och därmed får avslag på din ansöka kommer vi meddela dig det.
 • Beslut om antagning fattas av kursföreståndaren, Daniel Lyckander. Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till Glimåkra folkhögskolas rektor, Joakim Hector. Här finns information om vad som gäller om man är missnöjd med sin folkhögskola.
 • När du mottagit ditt antagningsbesked kommer du bli uppmanad att bekräfta ditt intresse av kursen genom att sätta in en depositionsavgift till Strandhem på 500 kr inom 10 dagar. Dessa pengar är ett förskott på din rumshyra och måltidskostnader. Först när du betalat in pengarna är du registrerad på kursen. Om du väljer att hoppa av kursen efter detta betalas pengarna inte tillbaka.