Högskolestudier
Huvuddelen av utbildningen på Missionsakademin består av högskolekurser i teologi. På Missionsakademin vill vi inte bara skapa förutsättningar för teologisk fördjupning och förkovring, utan även ge kunskaper som är praktiskt relevanta för mission, församlingsliv och ledarskap.
     Kurserna i exegetik syftar inte bara till att ge kunskap i bibelböckernas innehåll och teologi, utan även till att utveckla studentens förmåga att själv göra underbyggda tolkningar av olika typer av texter. Ledarskapskursen syftar inte bara till att ge orientering kring olika teoretiska perspektiv på ledarskap och organisation, utan även till att skapa medvetenhet om praktiska aspekter av att ha en ledarroll i församling och kyrka idag. På samma sätt syftar missionskursen inte bara till att bearbeta teologiska frågeställningar kring mission, utan även till att ge studenten kunskap om konkreta arbetssätt som församlingar arbetar utifrån idag.
     Högskolekurserna i utbildningen har alltså moment som behandlar praktiska färdigheter och är därför särskilt relevanta för de som befinner sig i eller vill förbereda sig för tjänst och ledarskap av olika slag. Högskolekurserna präglas av den akademiska frihet och saklighet som ska genomsyra all undervisning på högskolenivå och som kännetecknas av en mångfald av perspektiv och respekt för olika ståndpunkter.
     Kurserna som ges på Missionsakademin är Johannelunds högskolekurser, som förläggs till Strandhem. Dessa kurser är en del av Johannelunds normalstudieplan och administreras och kvalitetssäkras på samma sätt som övriga högskolekurser på Johannelund.

Missionsskola
Missionsakademin vill skapa förutsättningar för studenter att integrera lära och liv så att de teologiska, akademiska studierna förenas med den personliga tron och den praktiska tillämpningen i det kristna livet. Det sker genom utbildningens missionsskola.
     Vid sidan av högskolekurserna och examinationen av dessa ingår även andra utbildningsinslag – seminarier, andakter, föreläsningar med mera – som på olika sätt lyfter den personliga tron och den praktiska tillämpningen. Under de återkommande reflektionsseminarierna får studenter möjlighet att reflektera över och samtala om olika aspekter som rör det kristna livet och missionsuppdraget. På så sätt kan utbildningen ge studenten hjälp att integrera
lära och liv och utrusta för tjänst i Guds rike.
     Missionsakademins lärare står i den evangelisk-lutherska traditionen och delar Lausannedeklarationens teologiska grundsyn med dess betoning på Bibeln som högsta auktoritet för lära och liv, Jesus som den ende Frälsaren och
Herren och behovet av den Helige Ande för liv och tjänst. Missionsakademin verkar utifrån den syn på teologisk utbildning som återfinns i dokumentet Cape Town Commitment – teologisk utbildning bör ha en missionell intention.

Ingen fika utan kakor! Denna hemsida använder cookies.